Projektets slutrapport är publicerad

26.03.2013 kl. 15:22
Kännedomen om standarder, upphovsrätter och nyttan av att koordinera och öppna informationsresurser torde ha ökat i samtliga medverkande organisationer. Också viljan att fortsätta utvecklingen i en gemensam riktning verkar finnas på många håll. Att många redan tagit i bruk Creative Commons-licenser är ett bevis på detta.

Slutrapporten för projektet finns nu publicerad. Förutom att flera gränssnitt tagits i bruk, liksom Pondus metadata, är några av resultaten:

1. Under projektets ga?ng la?rde ma?nga akto?rer ka?nna varandra och varandras verksamheter ba?ttre.

2. Ka?nnedomen om standarder, upphovsra?tter och nyttan av att koordinera och o?ppna informationsresurser torde ha o?kat i samtliga medverkande organisationer. Ocksa? viljan att fortsa?tta utvecklingen i en gemensam riktning verkar finnas pa? ma?nga ha?ll. Att ma?nga redan tagit i bruk Creative Commons-licenser a?r ett bevis pa? detta.

3, A?mnesord och de tja?nster Onki erbjuder torde vara a?tminstone till namnet ka?nda fo?r de flesta deltagarna i na?tverket. Den efterfra?gan som skapats av Pondus har noterats av Nationalbiblioteket till exempel vid Biblioteksna?tsverksdagarna. Det stora intresse som den av Focis och Pondus gemensamt ordnade diskussionen om SAPO va?ckte visar att initiativet mo?tte ett existerande nationellt behov.

 

Pondus kommer också framöver att drivas av Brages Pressarkiv. Arbetet beho?ver absolut fortsa?ttas, vi har fa?tt en god start och nu ga?ller det bara att ha?lla na?tverket och kommunikationen i ga?ng, vilket inte kra?ver sa? stora anstra?ngningar. Fo?rhoppningsvis kommer ocksa? de allt vanligare resurserna av o?ppna data att o?ka insikten och efterfra?gan pa? den kompetens som finns hos na?tverket och som ga?rna genero?st delas vidare.


Ett fortsatt och ma?lmedvetet arbete fo?r att o?ppna finlandssvenska data a?r av viktig betydelse fo?r att sta?rka och o?ka synligheten fo?r det finlandssvenska i Finland och Europa. Att go?ra ett inom Svenskfinland va?lkoordinerat arbete pa? denna front kan inte ersa?ttas av nationella eller europeiska projekt. Tva?rtom beho?ver alla dessa niva?er beaktas. De finlandssvenska webbmaterialen och informationsresurserna har ett potentiellt va?ldigt koherent inneha?ll, vilket tydligt framkom under projektet. Det visade sig ocksa? att man genom att ma?lmedvetet arbeta med dessa saker kan va?cka intresse fo?r kultur och webbinneha?ll o?ver spra?k- och statsgra?nser.

Ordförklaringar

Om du undrar vad metadata eller ett öppet gränssnitt är har vi gjort en liten ordlista för dig.

LÄS MER